Ilgtspējas politika

Mūsu pieeja ilgtspējai

Pasaules stabilas un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā arvien lielāka loma ir ilgtspējas jeb vides, sociāliem un ar korporatīvu pārvaldību saistītiem faktoriem, to skaitā globālo sasilšanu izraisošie faktori un ar klimata izmaiņām saistītie jautājumi, apkārtējās vides piesārņošanas ierobežošanas jautājumi, cilvēktiesību ievērošana, cīņa pret korupciju, darba apstākļi, veselības un drošības jautājumi un citi. Ievērojot ilgtspējas faktoru nozīmīgumu, attīstoties normatīvo aktu bāzei un turpinoties sabiedrības izglītošanai šajā jomā, arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta ilgtspējīgiem ieguldījumiem. Izvairīšanās no ieguldījumiem, kas ir būtiski pakļauti ar ilgtspēju saistītiem riskiem, vai šādu ieguldījumu ierobežošana samazina kopējo ieguldījumu risku un ilgtermiņā nodrošina vismaz neitrālu vai pozitīvu ietekmi uz ieguldījumu ienesīgumu.

Integrum Asset Management IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu un pensiju plāna darbības mērķis nav ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšana, bet, ievērojot labas pārvaldības principu un lai mazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību, pirms ieguldījumu lēmuma pieņemšanas tiek ņemts vērā starptautiska ārējā datu avota sniegtais emitenta un/vai valsts ilgtspējas risku novērtējums. Sabiedrība uzskata, ka šāda pieeja ilgtspējas risku pārvaldīšanai ir samērīga un var nodrošināt pozitīvu ietekmi uz ilgtspējas risku mazināšanu kopumā.

Sabiedrība dara zināmu, ka Sabiedrības darbinieku, tajā skaitā aktīvu pārvaldnieku, atalgojums nav tieši piesaistīts sasniegtajam ienesīguma rezultātam, lai izvairītos no motivācijas uzņemties nepamatotus īstermiņa riskus. Sekojoši aktīvu pārvaldnieki nav motivēti ieguldīt finanšu instrumentos, kuriem piemīt nesamērīgi augsts ilgtspējas risks, kaut arī lielāks iespējamais ienesīgums

Ilgtspējas politika

Detalizētāk ar mūsu pieeju ilgtspējas risku mazināšanai var iepazīties Ilgtspējas politikā. Politikas mērķis ir noteikt kārtību, kādā ilgtspējas (vides, sociālo un korporatīvās pārvaldības) faktori tiek integrēti Integrum Asset Management IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu un pensiju plāna pārvaldīšanā. Politika ir izstrādāta, ņemot vērā pamatprincipus, kas nostiprināti 2019. gada 27. novembra Regulā (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram