Informācija ieguldītājiem par Integrum Asset Management IPAS ierosināto ieguldījumu fondu iekšzemes apvienošanu
janvāris 30, 2023

Integrum Asset Management IPAS (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka ar mērķi pilnveidot ieguldītājiem piedāvātās ieguldījumu iespējas un optimizēt administrēšanas procesu  tā nolēmusi pievienot ieguldījumu fonda ABLV Global Stock Index Fund apakšfondu ABLV Global USD Stock Index Fund un ieguldījumu fondu ABLV US Industry USD Equity Fund (turpmāk abi kopā – Pievienojamie fondi, bet katrs atsevišķi – Pievienojamais fonds) ieguldījumu fondam Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund (turpmāk – Iegūstošais fonds). Iegūstošais fonds un Pievienojamie fondi kopā turpmāk saukti Apvienojamie fondi.

Apvienošana stāsies spēkā 13.03.2023. (Apvienošanas diena).

Apvienošanas rezultātā:

 • visi Pievienojamo fondu aktīvi un saistības tiks nodotas Iegūstošajam fondam;
 • Pievienojamo fondu ieguldītāji kļūs par Iegūstošā fonda ieguldītājiem, attiecīgi, katra Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības tiks apmainītas pret Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām pēc apvienošanas ietvaros noteiktā apmaiņas koeficienta (turpmāk – Apliecību apmaiņas koeficients);
 • Pievienojamie fondi izbeidz savu darbību un tiek uzskatīti par likvidētiem, neveicot likvidāciju.

Apvienošanas pamatojums

Sabiedrība ierosina ieguldījumu fondu apvienošanu, lai pilnveidotu ieguldītājiem piedāvātās ieguldījumu iespējas un optimizētu administrēšanas procesu. Apvienošanas rezultātā ieguldītāji varēs iegūt labumu no efektīvākas pārvaldīšanas, labākas ieguldījumu diversifikācijas un ieguldījumu iespēju paplašināšanas, kas piemīt ieguldījumu fondam ar lielāko aktīvu apjomu.

Apvienošanas paredzamā ietekme uz ieguldītājiem

Pēc apvienošanas Iegūstošā fonda ieguldītājiem piederēs tās pašas ieguldījumu apliecības, kuras tiem piederēja līdz šim, tādā pašā skaitā. Savukārt, Pievienojamo fondu ieguldītāju esošās ieguldījumu apliecības tiks dzēstas un to vietā ieguldītāji saņems savā kontā jaunemitētas Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecības. Pievienojamā fonda ieguldītāja saņemto jaunemitēto Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību skaits var atšķirties no tā apliecību skaita, kas ieguldītājam piederēja Pievienojamajā fondā, tomēr kopējā ieguldījuma vērtība apvienošanas rezultātā nemainīsies. Par jaunu Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību emisiju un Pievienojamo fondu ieguldījumu apliecību apmaiņu pret jaunemitētām Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām netiks piemērota nekāda maksa. Apvienošanas ietvaros Apvienojamo fondu ieguldītājiem nav paredzētas tiesības uz skaidras naudas maksājumu.

Apvienojamajiem fondiem ir identiska fonda vērtības noteikšanas kārtība, ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas kārtība, atlīdzības aprēķināšanas un samaksas kārtība, kā arī pārskatu sagatavošanas periodiskums. Apvienojamiem fondiem ir identiska fonda pamatvalūta (USD). Savukārt, Iegūstošajam fondam ir plašāks ieguldījumu objektu skaits, līdz ar to Apvienojamajiem fondiem atšķiras ieguldījumu politika un stratēģija, ieguldījumu portfeļa riska profils, ieguldījumu ierobežojumi, ieguldījumu ģeogrāfija, diversifikācijas pakāpe un sagaidāmie darbības rezultāti:

 • ieguldījumu fonda ABLV Global Stock Index Fund ieguldījumu politika paredz veikt ieguldījumus ETF vērtspapīros, kuri replicē pasaules, ģeogrāfisku reģionu vai atsevišķas valsts komercsabiedrību akciju indeksu struktūru;
 • ieguldījumu fonda ABLV US Industry USD Equity Fund ieguldījumu politika paredz veikt ieguldījumus ETF vērtspapīros, kuri replicē ASV ekonomikas nozaru komercsabiedrību akciju indeksu struktūru;
 • Iegūstošā fonda ieguldījumu politika paredz veikt ieguldījumus dažādās aktīvu klasēs atkarībā no ekonomiskā cikla posma un situācijas finanšu tirgos - komercsabiedrību, kredītiestāžu, valdību, pašvaldību vai centrālo banku parāda vērtspapīros, kā arī ETF vērtspapīros, kas veic ieguldījumus parāda vērtspapīros un kapitāla vērtspapīros - šādā veidā iegūstot labākās ieguldījumu diversifikācijas un plašākās ieguldījumu veidu izvēles priekšrocības.

Katra Pievienojamā fonda sintētiskais rādītājs ir 6, ko nosaka fonda ienesīguma gada svārstīgums 15-25% robežās pēdējo 5 gadu laikā, savukārt, Iegūstošā fonda sintētiskais rādītājs ir 4, ko nosaka fonda ienesīguma gada svārstīgums 5-10% robežās pēdējo 5 gadu laikā. Iegūstošajam fondam un ieguldījumu fondam ABLV US Industry USD Equity Fund ir vienāds atlīdzības Sabiedrībai par fonda pārvaldīšanu apmērs, kas ir zemāks nekā ieguldījumu fonda ABLV Global Stock Index Fund apakšfondam ABLV Global USD Stock Index Fund. Savukārt, atlīdzības fonda turētājbankai un revidentam, kā arī ieguldījumu apliecību pārdošanas komisijas ir vienādas. Komisija par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu netiek piemērota Apvienojamos fondos. Attiecīgi, apvienošanas rezultātā ieguldījumu fonda ABLV Global Stock Index Fund apakšfonda ABLV Global USD Stock Index Fund ieguldītāju ieguvums būs atlīdzības par fonda pārvaldīšanu un kopējo fonda izdevumu samazinājums.

Apvienojamie fondi darbojas atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, tāpēc apvienošanas rezultātā nemainās ieguldītājiem piemērojamie nodokļi un nodevas.

Pirms ierosinātās apvienošanas Iegūstošā fonda prospekta, pārvaldes nolikuma un ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokumentos tika veikti grozījumi (reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 09.11.2022.), saskaņā ar kuriem līdz 100% no fonda aktīviem var tikt ieguldīti ETF vērtspapīros, kuri veic ieguldījumus kapitāla vērtspapīros. Veikto grozījumu dokumentos rezultātā ieguldījumu fonds ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund tika pārdēvēts par Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund.

Apvienošanas ietvaros nododot Pievienojamo fondu aktīvus, uz Iegūstošo fondu tiks pārvesti Pievienojamo fondu ieguldījumi un pārskaitīti naudas līdzekļi. Apvienojamo fondu portfeļu izlīdzvarošana netiks veikta, jo Pievienojamo fondu ieguldījumi atbilst Iegūstošā fonda ieguldījumu politikai. Līdz ar to paredzēts, ka fondu apvienošanas rezultātā nepastāv Iegūstošā fonda un Pievienojamo fondu ieguldījumu portfeļa vērtības samazināšanās risks.

Ieguldītāju tiesības saistībā ar ierosināto fondu apvienošanu

Sakarā ar ierosināto ieguldījumu fondu apvienošanu Pievienojamo fondu un Iegūstošā fonda ieguldītājiem tiek piešķirtās tiesības:

 1. līdz 03.03.2023. dienas plkst.17:00 bez maksas pieprasīt Sabiedrībai veikt Pievienojamo fondu un Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu;
 2. pēc pieprasījuma saņemt Sabiedrības birojā (Elizabetes ielā 23, Rīgā) Apvienojamo ieguldījumu fondu revidenta (AS “Nexia Audit Advice”, reģ.Nr. 40003858822) sniegtā atzinuma kopiju par:
  • kritērijiem, kas pieņemti Pievienojamo un Iegūstošā fonda aktīvu un saistību vērtēšanai dienā, kad tiek aprēķināts Apliecību apmaiņas koeficients;
  • samaksas apmēru naudā par vienu Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību;
  • Apliecību apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metodi un faktisko Apliecību apmaiņas koeficientu;
 3. no Sabiedrības Iegūt papildu informāciju par ierosināto ieguldījumu fondu apvienošanu.

Pievienojamā fonda uzkrātais ienākums apvienošanas rezultātā tiks pievienots Iegūstošā fonda uzkrātajam ienākumam, kā arī tiks ņemts vērā Apliecību apmaiņas koeficienta noteikšanā.

Būtiskākie ieguldījumu fondu apvienošanas aspekti un ieguldījumu fondu apvienošanas spēkā stāšanās diena

Pievienojamo fondu un Iegūstošā fonda apvienošana notiks četrdesmitajā kalendārajā dienā pēc Latvijas Bankas lēmuma par atļauju apvienot fondus paziņošanas Sabiedrībai, attiecīgi Apvienošanas diena būs 13.03.2023.

Lai nodrošinātu ieguldījumu fondu apvienošanu, Apvienošanas dienā Sabiedrība veic šādas darbības:

 • aprēķina Apliecību apmaiņas koeficientu;
 • sagatavo katra Pievienojamā fonda ieguldītāju sarakstu, tajā norādot katram ieguldītājam piederošo Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību skaitu un apvienošanas rezultātā pienākošo Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību skaitu, un kopā ar Apliecību apmaiņas koeficientu nosūta ieguldījumu apliecību depozitārijam Nasdaq CSD SE;
 • iesniedz rīkojumu ieguldījumu apliecību depozitārijam Nasdaq CSD SE dzēst visas Pievienojamo fondu ieguldījumu apliecības, kā arī rīkojumu par jaunu Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību emisiju un to sadalīšanu starp katra Pievienojamā fonda ieguldītājiem saskaņā ar iepriekš minētu sarakstu; 
 • iesniedz turētājbankai Signet Bank AS rīkojumu par katra Pievienojamā fonda aktīvu nodošanu Iegūstošajam fondam;

Lai nodrošinātu ieguldījumu fondu apvienošanu, no 06.03.2023. līdz 13.03.2023. ieguldītāji nevarēs iesniegt pieteikumus Iegūstošā fonda un Pievienojamo fondu ieguldījumu apliecību iegādei, atpakaļpieņemšanai, un atpakaļpirkšanai, t.i., norādītajā periodā tiks apturēta darījumu veikšana ar Apvienojamo fondu ieguldījumu apliecībām.

Pirms apvienošanas ieguldītāji varēs iegādāties, pieprasīt atpakaļpieņemt un pārdot Pievienojamā fonda un Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecības līdz 03.03.2023. plkst. 17.00.

Ieguldītāji varēs veikt darījumus ar Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām sākot ar nākamo darba dienu pēc Apvienošanas dienas.

Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

Pirms jebkura lēmuma pieņemšanas, kas saistīts ar fondu apvienošanu, Pievienojamo fondu ieguldītājiem vēlams iepazīties ar Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, kas ir pieejama tīmekļa vietnē: https://www.integrum.lv/fondi/.

Pretrunu gadījumā starp šīs informācijas versijām, kas uzrakstītas dažās valodās, noteicošā ir latviešu valodas versija.


Integrum Asset Management IPAS
Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

info@integrum.lv
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram